ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ සැළසුම් ශිල්පී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය – [භාගත කරන්න / Download]