ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ (ශීල්පීය නොවන) සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

පරිපාටිය – Download

සංශෝධන 01 – Download