ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ (අර්ධ ශීල්පීය) සේවාවන් සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ සංශෝධිත සේවා ව්‍යවස්ථාව

Download