කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න කාර්මික නිලධාරී (විදුලි) III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න කාර්මික නිලධාරී (යාන්ත්‍රික) III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න කාර්මික නිලධාරී (ප්‍රමාණ සමීක්ෂක) III ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න සැලසුම් ශිල්පී පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය   –   විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න ජනපද  නිලධාරී III ශ්‍රේණිය   –   විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න වාට්ටු ලිපිකාරිණී III ශ්‍රේණිය (විවෘත) – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න වාට්ටු ලිපිකාරිණී III ශ්‍රේණිය (සීමිත) – විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය භාගත කරන්න