ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ගුරු සේවයට ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට 2018.11.01 දින පළවු පුවත් පත් නිවේදනය අදාළව ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2019.03.31 දින පවත්වන ලද ලිඛිත තරඟ විභාගයට අනුව ඉදිරියේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීමට අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය පහත සඳහන් වේ. (මෙම නාමලේඛණය අනුව බඳවා ගනුලබන්නේ ගුරු පුරප්පාඩු 500 ක් සඳහා පමණී.)

 

SUBJECT MEDIUM  INTERVIEW LIST
Accounting Sinhala Download pdf
Agriculture & Food Technology Sinhala Download pdf
Arts Sinhala Download pdf
Biology Sinhala Download pdf
Business @ Accounting Sinhala Download pdf
Business Studies Sinhala Download pdf
Chemistry Sinhala Download pdf
Dancing Sinhala Download pdf
Drama & Theater Sinhala Download pdf
Economics Sinhala Download pdf
Geography Sinhala Download pdf
History Sinhala Download pdf
Information Technology Sinhala Download pdf
Mathematics Sinhala Download pdf
Music (Oriental) Sinhala Download pdf
Physics Sinhala Download pdf
Political Science Sinhala Download pdf
Primary Sinhala Download pdf
Primary ( Differently abled candidates ) Sinhala Download pdf
Physical Education Sinhala Download pdf
Science English Download pdf
Science Sinhala Download pdf
Sinhala Sinhala Download pdf
Subject not mentioned Sinhala Download pdf