ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2020

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ II වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2020

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III වන ශ්‍රේණීයේ සේවකයින් සඳහා වු පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2020

 

 

Loading