ඌව පළාත් මුද්‍රණාලයේ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු (ලිතෝ) හා පොත් බැඳුම්කරු (ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිය අර්ධ ශීල්පීය) තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

Download