ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන්, උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ / වානිජ ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය 2019 මාර්තු 31 දින පැවැත්වේ…

විමසීම් – ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව(විභාග අංශය) -0552232857