ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම – 2018

Download [PDF] – Sinhala Details

Download [PDF] – Sinhala Application

Download [PDF] – Tamil. Details and Application

Loading