ඌව පළාත් ආදායම් කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය 2022.10.20 දින වේ.

 

නිවේදනය භාගත කරන්න අයදුම්පත්‍රය භාගත කරන්න උපලේඛන අංක 1 හා උපලේඛන අංක 2 භාගත කරන්න