ඌව පළාතේ දුෂ්කර සහ අති දුෂ්කර පාසල්වල ඉංග්‍රීසි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමට අදාළව 2019.07.29 හා 2019.08.03 දින පැවති ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ලකුණු හා පාසල් සඳහා ස්ථානගත කිරිමට අදාළ කඩඉම් ලකුණු

 

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ලකුණු                               View
පාසල් සඳහා ස්ථානගත කිරිමට අදාළ කඩඉම් ලකුණු View