ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල හා ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය දුෂ්කර හා අති දුෂ්කර පාසල්වල ඉංග්‍රීසි විෂයෙහි පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් හා දෑ අවුරුදු ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය  – 2019.05.04

Results Sheet    Download PDF

 49 total views,  1 views today