ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනවල ආදායම් පරීක්ෂක lll ශ්‍රේණිය තනතුර සඳහා අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීම – 2019
නිවේදනය Download
අයදුම්පත Download

 96 total views,  3 views today