ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – 2019 විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය

විභාගය පැවැත්වූ දිනය 2020.01.11

ප්‍රතිඵල ලේඛනය Download