ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත/සීමිත) – 2021 යන මැයෙන් අයදුම්පත් කැඳවා ඇති තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2021.07.09 දින දක්වා දීර්ඝ කරන බව මෙයින් දන්වා සිටිමි.

Loading