2020 යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්/ ඩිප්ලෝමාධාරීන් ස්ථීර පදනමින් ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ තනතුරට පත් කිරීම යටතේ පැවැති සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වූූ අයදුම්කරුවන් නැවත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා කැඳවීම

ආවරණ ලිපිය භාගත කරන්න ආකෘති පත්‍රය භාගත කරන්න

 

Loading