ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය – 2019