ඌව පළාත් සභාවේ අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විභාගය – 2019
නිවේදනය හා අයදුම්පත  Download

 

Loading