අප අමතන්න

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
14/4, පීලිපොතගම පාර,පිංඅරාව,
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2222400
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2232858
විද්‍යුත් තැපෑල : uppscb@gmail.com


  එච්.එම්.ජීවන්ත හේරත් මහතා
ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්
දුරකථනය : +94 (0)55 2223482
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2232858
විද්‍යුත් තැපෑල : uppscb@gmail.com

අංශය

   

දුරකථන අංකය

ගරු සභාපතිතුමා     +94 (0)55 2222150
සහකාර ලේකම්     +94 (0)55 2225148
සහකාර ලේකම් (විභාග)     +94 (0)55 2232857
පරිපාලන නිලධාරී     +94 (0)55 2222400

අප අමතන්න

10 + 5 =

 291 total views,  2 views today