ஊவா மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் (திறந்த)
ஆட்சேர்ப்பு பரீட்சை
விரிவான அறிவத்தல்   [பதிவிறக்கம் செய்க ]

விண்ணப்பப்படிவம்

1. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் (சிவில்/மின்/இயந்திரம்)
2. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் (அளவு மதிப்பீட்டாளர்)
3. வரைவாளர் – பயிற்சி தரம்
4. குடியேற்ற உத்தியோகத்தர் 111 ஆம் தரம்
5. வாட்டு எழுதுனைஞர் 111 ஆம் தரம்
6. மசாஜ செய்யுநர் 111 ஆம் தரம்

Sinhala Translation

Loading