පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය...

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය...

ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුරු සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුරු සඳහා වන පළමු , දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැදවීමේ අවසන් දිනය 2020.05.26 වන තෙක් දීර්ඝ කරන ලද බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. නිවේදනය [ View / Download...

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග දින නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ.

මෙම කොමිෂන් සභාව මඟින් 2020 මාර්තු මස 28 වන දින පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ I වන ශ්‍රේණීයට අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු කල් දමනු ලැබේ. දැනට අයදුම්පත් කැදවා ඇති අනෙකුත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගවල අයදුම්පත් භාර...

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය – 2019

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය – 2019 [ View / Download...