බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරිමේ පරිපාටි

අධ්‍යාපන, මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, පළාත් පාලන, ඉඩම් සහ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන හා ඉදිකිරිම් අමාත්‍යාංශය

මාර්ග සංවර්ධනය, නිවාස, ජලසම්පාදන, පාරිභෝගික කටයුතු හා සමුපකාර සහ ආහාර සැපයීම් හා බෙදා හැරීම් අමාත්‍යාංශය