නිතර අසන පැන


පත්වීම් ලබා දීම
තනතුරු ස්ථිර කිරීම
සේවාවන් වල උසස් වීම්
අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම
අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු
සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම
විශ්‍රාම ගැන්වීම්
විනය පාලනය
විභාග පැවැත්වීම